Podmínky užití webových stránek

www.vasesleva.cz

Úvod

Vítejte na www.vasesleva.cz. Používáním a návštěvou stránek www.vasesleva.cz souhlasíte s níže uvedenými podmínkami užití. Podmínky užití se vztahují na všechny osoby, které používají internetové stránky www.vasesleva.cz.

Internetové stránky www.vasesleva.cz provozuje společnost Codominans s.r.o. IČ: 247 77 676, DIČ: CZ24777676, Petýrkova 1991/26, 148 00 Praha 4 (dále jen Provozovatel).

www.vasesleva.cz vám dává možnost používat inernetové stránky www.vasesleva.cz a jejich prostřednictvím nakupovat služby či zboží za předpokladu, že máte plnou způsobilost k právním úkonům a tato vaše způsobilost nebyla omezena soudem.

Pojmy

„Webem“ se rozumí internetová stránka na internetu.
„Uživatelem“ se rozumí osoba, která vstupuje na stránky www.vasesleva.cz, provádí zde nákup, nebo si stránky prohlíží (dále jen Uživatel).
„Provozovatelem“ se rozumí společnost Codominans s.r.o. IČ: 247 77 676, DIČ: CZ24777676. Společnost Codominans s.r.o. je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 173468.
„Poskytovatelem“ se rozumí osoba (firma) odlišná od Provozovatele. Jedná se o osobu (firmu), která službu, nebo produkt přímo poskytuje Uživateli (dále jen Poskytovatel).

Podmínky užití

Používáním služby souhlasíte s následujícími podmínkami:

* Na tomto webu je zakázáno zveřejňovat nebo jiným způsobem zprostředkovávat pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé či pornografické informace nebo jinak nelegální materiály nebo materiál, který by porušil nebo porušuje práva Provozovatele nebo práva jiných (včetně práv duševního vlastnictví, práva na důvěrnost, či právo na soukromí), nebo mohou způsobit utrpení nebo jiné obtíže. Je zakázáno zveřejňovat názory, které jsou vulgární, násilné, sexistické, rasistické nebo jinak útočné.
* Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem Provozovatele. Všechna práva jsou vyhrazena.
* Na tomto webu nelze zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat materiál, který nevlastníte nebo k němu nemáte vlastnická či autorská práva.
* Na tomto webu je zakázáno kopírovat, stahovat, reprodukovat, vysílat, přenášet či distribuovat obsah www.vasesleva.cz, pokud to nebude striktně nezbytné k vašemu osobnímu použití.
* Uživatel tohoto webu je povinen dodržovat všechna pravidla hospodářské soutěže v případě jakýchkoliv soutěží či propagací na stránkách www.vasesleva.cz.
* Uživatel je povinen zdržet se všeho, čím by mohl ohrozit provoz či bezpečnost www.vasesleva.cz nebo zapříčinit nepřiměřené obtíže Provozovateli webu či jeho zaměstnanců a spolupracovníků.
* Uživatel není oprávněn při užití tohoto webu vydávat se za jinou fyzickou nebo právnickou osobu.
* Uživatel není oprávněn zkreslovat svůj vztah mezi jeho stránkami a službou www.vasesleva.cz.
* Uživatel užívá stránky www.vasesleva.cz na vlastní riziko. Pokud Uživatel způsobí (úmyslně nebo z nedbalosti) vadu, která bude mít vliv na fungování stránek www.vasesleva.cz, nebo způsobí vadu některého ze systémů, na kterých je fungování stránek www.vasesleva.cz závislé, nese plnou odpovědnost za škody, které mohou www.vasesleva.cz vzniknout v důsledku výpadku, nebo omezenení fungování stránek www.vasesleva.cz.

Služby Poskytovatelů

* Berete na vědomí a souhlasíte, že Provozovatel neodpovídá za dostupnost žádné webové stránky třetích osob nebo materiálu, který publikujete přes stránky www.vasesleva.cz.
* Provozovatel nenese odpovědnost a ani neručí za žádný obsah, reklamu, produkty nebo služby dostupné z těchto internetových stránek.
* Jakékoliv jednání mezi vámi a třetí stranou inzerentů či obchodníků nalezené přes webové stránky www.vasesleva.cz, včetně zaplacení a dodání výrobků, služeb a další podmínky, záruky nebo prohlášení související s těmito vztahy, jsou mezi Uživatelem a příslušným Poskytovatelem. Provozovatel neodpovídá za žádné ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu, které vznikly v důsledku neposkytnutí či vadného poskytnutí služby.

Autorská práva

* Všechna autorská práva, ochranné známky a ostatní práva duševního vlastnictví ve všech materiálech nebo obsahu dodávaného jako součást internetových stránek www.vasesleva.cz po celou dobu náleží Provozovateli, eventuelně Poskytovateli. Uživatel není oprávněn kopírovat, reprodukovat, přenášet, distribuovat, komerčně využívat, nebo vytvářet odvozená díla z tohoto materiálu nebo obsahu bez smlouvy o užití díla s Provozovatelem.
* Uživatel se zavazuje při jakémkoliv zjištění komerčního zneužití obsahu stránek www.vasesleva.cz o této skutečnosti Provozovatele okamžitě informovat.

Odpovědnost za nabídky a příspěvky publikované na www.vasesleva.cz


* Jednotlivé nabídky a informace o Poskytovatelích publikované na internetových stránkách www.vasesleva.cz jsou převzaty od jednotlivých Poskytovatelů. Za obsah svých textů odpovídají jednotliví Poskytovatelé.
* Na stránkách www.vasesleva.cz je vedena živá diskuze – tzv. Blog - k nabízeným službám či produktům. Registrovaní Uživatelé zde mohou do diskuze přispívat svými názory. Za obsah jednotlivého příspěvku odpovídá příslušný Uživatel. Vše, co zde Uživatelé napíší, nesmí poškodit dobré jméno www.vasesleva.cz. Uživatelé zde nesmí vkládat odkazy na jiné internetové stránky, než jsou stránky www.vasesleva.cz, nebo stránky aktuálně nabízeného Poskytovatele nebo stránky dříve nabízeného Poskytovatele.
* Provozovatel stránek www.vasesleva.cz si vyhrazuje právo jakýkoli komentář vložený Uživatelem smazat, a to i bez udání důvodu.
* Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah příspěvků zveřejněný na stránkách www.vasesleva.cz, jeho správnost, aktuálnost, věrohodnost, názory či rady a prohlášení publikované zde Uživateli či Poskytovateli.

Ochrana osobních údajů

* Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
* Veškeré údaje získané od zákazníků užívá Provozovatel výhradně pro potřeby provozování tohoto e-shopu a neposkytuje je třetím osobám.
* Ke kontaktu s www.vasesleva.cz prosím použijte kontaktní formulář www.vasesleva.cz.

Bezpečnost

* Služby www.vasesleva.cz můžete používat s plnou důvěrou. Při používání služeb www.vasesleva.cz a hlavně diskusního fóra byste měli dodržovat zejména následující opatření:
* Svoji identitu udržujte v anonymitě. Na blogu neposkytujte celé jméno, adresu, telefonní číslo, email, jméno Vaší školy nebo další informace, jež mohou pomoci někomu zjistit Vaši pravou identitu.
* Nestýkejte se s lidmi, které poznáte na internetu a osobně je neznáte.
* Neodpovídejte na jakékoliv zprávy, které jsou urážlivé, útočné či Vám jinak nevhodné.

Odpovědnost za škodu

Provozovatel neodpovídá za škody způsobené Uživateli použitím služeb třetích stran a to přímo, nepřímo nebo náhodně ve spojitosti se službou www.vasesleva.cz; neodpovídá za škody způsobené Uživateli nebo třetí straně v důsledku nemožnosti použít službu www.vasesleva.cz.

Právní režim

Provozovatel webu má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného Uživatele platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto Uživatele určeny.