www.vasesleva.cz

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování prodeje služeb

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkratka VOP) upravují vztahy mezi Zájemcem, Zprostředkovatelem a Kupujícím (Uživatelem) v oblasti prodeje služeb v internetovém obchodě na www.vasesleva.cz.

Zprostředkovatelem a provozovatelem tohoto e-shopu je společnost Codominans s.r.o., IČ: 24777676, (dále jen "Zprostředkovatel") a jeho obchodními partnery jsou poskytovatel předmětných služeb (dále jen "Zájemce") a uživatel tohoto webu (dále jen „Kupující“).

Obchodní informace o zprostředkovateli prodeje

Název firmy: Codominans s.r.o.
Sídlo: Petýrkova 1991/26, 148 00 Praha 4
IČ: 247 77 676
DIČ: CZ24777676, zapsán v OR u MS v Praze, odd. C, vl.č. 173468
DIČ: neplátce DPH

Zájemce

Zájemcem o zprostředkování prodeje služeb je poskytovatel těchto služeb specifikovaný v nabídce zboží zveřejněné na webu www.vasesleva.cz.

Uživatel

Zákazníkem tohoto internetového obchodu je Uživatel (Kupující). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Uživatel, který je spotřebitelem, a Uživatel, který spotřebitelem není.

Uživatel, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Uživatel, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Uživatel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Kontaktní údaje Uživatele:

jsou informace poskytnuté Uživatelem pro zpracování a vyřízení jeho objednávky. Tyto údaje jsou uvedeny na nákupních dokladech. Uživatel spotřebitel je povinen uvést správně a úplně své jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození, e-mail a telefonní kontakt. Uživatel, který není spotřebitelem, je povinen uvést správně a úplně název své firmy, sídlo (místo podnikání), IČ, DIČ, e-mail a telefonní kontakt.

Nabízené produkty

Předmětem prodeje v tomto e-shopu jsou tzv. Vouchery, což jsou poukázky na služby specifikované v nabídce.

Uzavření smlouvy

Uživateli prodá Zprostředkovatel na základě objednávky Uživatele prostřednictvím svého e-shopu Voucher a Zájemci tak zprostředkuje příležitost uzavřít smlouvu s Uživatelem. Smlouva mezi Uživatelem a Zájemcem je uzavřena okamžikem doručení Voucheru na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v objednávce. Voucher je nutné předložit Zájemci nejpozději do termínu vyznačeného na tomto Voucheru, kdy končí jeho platnost. O tom je Zprostředkovatel povinen Uživatele poučit a tuto skutečnost uvést i přímo ve Voucheru. Zájemce je povinen předmětné služby poskytnout každému z Uživatelů nejpozději ve lhůtě uvedené v nabídce, a to na základě předložení (doručení) Voucheru Zájemci. Voucher Zájemci doručí Uživatel.

Odesláním objednávky Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Uživatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nezprostředkovat uzavření smlouvy v případě, že počet objednaných Voucherů buď nedosáhl stanoveného minima uvedeného v nabídce nebo překročil maximální možný počet prodávaných Voucherů (v případě vyprodání Voucherů na nabízené služby). V případě, že Uživatel zaplatil již část nebo celou cenu objednaného Voucheru, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Uživatel spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od doručení Voucheru na jeho e-mailovou adresu. V takovém případě Uživatel spotřebitel kontaktuje Zprostředkovatele písemně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Písemné odstoupení od smlouvy musí být doručeno Zprostředkovateli nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Spolu s ním je nutné uvést číslo nepoužitého Voucheru.

Oproti ceně, která má být Uživateli vrácena, může Zprostředkovatel započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením peněz (např. bankovní poplatky, poštovné apod.).

Neposílejte Vouchery na dobírku - nebudou převzaty. Doporučujeme Uživateli poštou vracené Vouchery pojistit.

Od smlouvy nelze odstoupit v případě, že Voucher byl ztracen, zničen nebo použitím spotřebován.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Voucheru budou Uživateli peníze za služby poukázány na jeho účet či adresu nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení vráceného Voucheru Uživatelem.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možné akceptovat odstoupení od kupní smlouvy.

Rozpor se smlouvou

V případě, že poskytnutá služba není ve shodě s nabídkou zveřejněnou v tomto internetovém obchodě, na kterou byl Uživatelem zakoupen Voucher (dále jen „rozpor se smlouvou“), má Uživatel právo na to, aby mu Zájemce bez zbytečného odkladu poskytl předmětnou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající smlouvě; není-li takový postup možný, může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z ceny služby nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace

V případě vad služby poskytnuté na základě zakoupeného Voucheru, je Uživatel oprávněn vadně poskytnutou službu reklamovat. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to přímo u Zájemce a písemně o ní uvědomit Zprostředkovatele. Z reklamace musí být zřejmý dostatečně určitý popis vady poskytnuté služby i druh uplatněného nároku.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uživatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázích Zprostředkovatele a Zájemce po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Uživatele odstranit z databáze. Osobní údaje Uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Uživatelů Zprostředkovatel nepředává žádné další osobě s výjimkou Zájemce, pro něhož zprostředkovává příležitost k uzavření kupní smlouvy na předmětné zboží.

Jednotlivé smlouvy či uplatněné reklamace jsou po svém uzavření Zprostředkovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze Zájemci.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 9.6.2011 ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu.
Předchozí Všeobecné obchodní podmínky platné do 8.6.2011 naleznete zde: Všeobecné obchodní podmínky platné do 8.6.2011

Odesláním objednávky z tohoto internetového obchodu Uživatel bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a s užitím osobních údajů.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.