www.vasesleva.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkratka VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností Codominans s.r.o. IČ: 247 77 676, DIČ: CZ24777676 (dále jen "prodávající") a jeho obchodními partnery (dále jen "kupující") a platí pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodě na www.vasesleva.cz.

Obchodní informace o prodávajícím

Název firmy: Codominans s.r.o.
Sídlo: Petýrkova 1991/26, 148 00 Praha 4
IČ: 247 77 676
DIČ: CZ24777676
Společnost Codominans s.r.o. je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 173468

Kupující

Zákazníkem tohoto internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby pro potřeby svého podnikání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Kontaktní údaje kupujícího:

jsou informace poskytnuté kupujícím pro zpracování a vyřízení jeho objednávky. Tyto údaje jsou uvedeny na nákupních dokladech. Kupující spotřebitel je povinen uvést správně a úplně své jméno, příjmení a e-mail. Kupující, který není spotřebitelem může kontaktovat prodávajícího (vasesleva.cz) za účelem vystavení faktury.

Nabízené produkty

Předmětem prodeje v tomto e-shopu jsou tzv. vouchery, což jsou poukázky na zboží či služby specifikované v nabídce.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky, tj. doručením voucheru na email kupujícího. Tímto úkonem mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku (a tím neuzavřít kupní smlouvu) v případě, že počet kupujících buď nedosáhl stanoveného minima uvedeného v nabídce nebo překročil maximální možný počet prodávaných voucherů (v případě vyprodání voucherů na nabízené zboží či službu).

Podmínky prodeje a uplatnění voucheru

Kupující může zakoupit voucher na aktuálně nabízenou službu či produkt. Platbu lze provést online platební kartou nebo převodem na účet prodávajícího. V případě platby kartou budou peníze strženy až ve chvíli, kdy bude sleva aktivována. V případě platby bankovním převodem, převeďte peníze na náš účet nejpozději následující den, ale až ve chíli, kdy se zobrazí, že je sleva aktivována. Jakmile obdržíme platbu, pošleme Vám Voucher. To může trvat až 3 pracovní dny. Voucher je nutné vytisknout a předat poskytovateli služby při jejím čerpání, nebo vyměnit za daný produkt. Podmínky uplatnění voucheru u poskytovatele jsou popsány na vasesleva.cz při online prodeji dané služby či produktu. Pokud kupující nevyčerpá voucher během doby jeho platnosti, nemá nárok na vrácení peněz, ani poskytnutí služby či produktu. Některé z těchto podmínek mohou být popsány i na samotném voucheru. Kupující je povinen všechny tyto podmínky dodržovat. V případě, že kupující nevyčerpá hodnotu voucheru, nevyčerpaná část mu nebude vrácena. Pokud kupující přečerpá hodnotu voucheru, je povinen zaplatit finanční rozdíl přímo poskytovateli. Kupující je povinen uchovávat voucher(y) v tajnosti. Prodávající ani poskytovatel služby neodpovídají za ztracené, odcizené nebo zneužité vouchery. Voucher je možné použít pouze jednou.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od potvrzení objednávky, tj. Doručením voucheru na mail kupujícího. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího písemně, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením jména, příjmnení, mailu, čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Oproti kupní ceně, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením peněz (např. bankovní poplatky, poštovné apod.).

Neposílejte vouchery na dobírku - nebudou převzaty. Doporučuji kupujícímu poštou vracené vouchery pojistit.

Od smlouvy nelze odstoupit v případě, že voucher byl ztracen, zničen nebo použitím spotřebován.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení voucheru budou kupujícímu peníze za zboží poukázány na jeho účet či adresu nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení vráceného voucheru kupujícím.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možné akceptovat odstoupení od kupní smlouvy.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že poskytnutá služba či dodaná věc není ve shodě s nabídkou zveřejněnou v tomto internetovém obchodě, na kterou byl kupujícím zakoupen voucher (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby poskytovatel služby či dodavatel věci bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytovanou službu či dodanou věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď řádným poskytnutím služby, resp. výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny poskytnuté služby nebo dodané věci nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace

V případě nekvalitního poskytnutí služby či vad zboží dodaného na základě zakoupeného voucheru, je kupující oprávněn poskytnutou službu či vadné zboží reklamovat. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to přímo u poskytovatele služby či dodavatele zboží a písemně o ní uvědomit prodávajícího. Z reklamace musí být zřejmý dostatečně určitý popis vady služby či zboží i druh uplatněného nároku. V případě, že reklamací uplatněný nárok kupujícího neuspokojí přímo poskytovatel služby či dodavatel zboží, dořeší reklamaci ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění u prodávajícího přímo prodávající.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že prodávající neobdržel spolu s reklamací veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (reklamované zboží, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Jednotlivé kupní smlouvy či uplatněné reklamace jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2011 ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu.

Odesláním objednávky z tohoto internetového obchodu kupující bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a s užitím osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.